Kullmann design | © Escola Bressol Picarol Blau

QUI SOM

L’Escola Bressol Picarol Blau va ser creada l’any 1983 a fi d’oferir un servei privat, d’atenció als infants de tres mesos fins els quatre anys d’edat, al nostre poble, Sant Quirze del Vallès.

Actualment segueix oferint aquest servei educatiu acollint infants d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys, amb un nombre total de 85 places simultànies.

Esperem ser un espai de convivència entre els infants, les famílies i les educadores tot creant, a través de les experiències viscudes, vincles afectius sòlids i gratificants, complements imprescindibles en la formació dels infants. Volem ser també un punt de suport per les famílies, creant espais i moments per participar activament en la vida dels infants a l’escola.

Picarol Blau

Els principals objectius del nostre centre són crear i afavorir un ambient relaxat i segur, on els infants se sentin estimats, respectats i estimulats de manera individualitzada en tots els àmbits: l’afectiu, el psicomotriu, l’aprenentatge de diferents llenguatges i el reconeixement de l’entorn natural i social, juntament amb el treball dels valors.

La titularitat del centre és privada i correspon a la societat limitada Picarol Blau S.L.

Autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 08052086.

Tendresa, solidaritat, amor, confiança, són valors universals que ens ajuden a créixer

Des del punt de vista social i cultural
 • Escola catalana: la nostra llengua vehicular és el català. La cultura catalana està present dins la vida quotidiana de l’escola. Aquest fet, però, no implica la discriminació d’altres cultures i llengües, ans el contrari, ha de servir per estar oberts a conèixer noves realitats. 
 • Escola aconfessional: des de l’escola no s’imposa cap creença determinada, ben el contrari, es fomenta el respecte als sentiments, costums i opcions personals.
 • Escola oberta al poble de Sant Quirze del Vallès: el nostre sentiment de servei cap al poble fa que amb els anys hem intentat convertir-nos en un centre viu per integrar-nos i participar en la vida cultural i cívica del poble i de les entitats que creen xarxa i riquesa cultural. 

Considerem essencial fomentar el respecte a totes les cultures,
sentiments, costums i creences personals

Des del punt de vista pedagògic
 • Escola integradora: l’escola entén la diferència com un fet positiu. En cap cas hi haurà discriminació per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 • Escola coeducadora: pensem que els nens i les nenes junts en una mateixa aula han de rebre una educació comuna, encaminada a trencar rols masculins i femenins, i a tenir els mateixos drets i oportunitats davant la societat.
 • Escola integral: volem contribuir al desenvolupament de les potencialitats de cada alumne per tal que assoleixi el màxim d’autonomia a l’hora de valer-se per sí mateix i integrar-se en la societat en què vivim. Interessa doncs, el creixement personal dels alumnes, amb una formació instrumental suficient i un coneixement adequat del medi en què viu.
 • Escola personalitzada: tenim en compte el nivell i el ritme d’aprenentatge de cada alumne, adaptant l’ensenyament d’acord amb les seves possibilitats i considerant els condicionants personals i/o socials. La finalitat última és descobrir, valorar i potenciar les qualitats individuals de cada infant per tal que visqui feliç.
 • Escola renovada: estem oberts a les aportacions de diversos corrents pedagògics innovadors, entre els que destaquen els enfocaments cognoscitius en sentit ampli. Valorem i afavorim la formació permanent de l’equip.
 • Escola inclusiva: entenem l’escola com una comunitat educativa i d’aprenentatge. Educativa, perquè totes les persones que participen a l’escola -famílies, educadores, infants, entorn social- tenen un paper actiu. Comunitat d’aprenentatge, perquè tothom que participa en aquest context aprèn.
 • Integrada a l’entorn: treballem amb tots aquells recursos que ens facilita el nostre entorn. Tenim com a finalitat última el respecte i l’estima pel medi que ens envolta i el coneixement del nostre poble, els seus comerços i espais.
 • Foment de l’atenció: afavorim la relaxació i l’atenció, així com el control de la respiració, ajudant d’aquesta manera a que els infants aprenguin a controlar les emocions i les utilitzin de manera positiva.

Respectem el ritme d’aprenentatge de cada alumne, les seves possibilitats i condicionants personals i socials 

Valors de l'escola
 • Tolerància: admetre en els altres una manera de pensar, d’obrar, d’ésser diferent a la nostra. Entenem aquestes diferències com un fet positiu de la societat. 
 • Convivència: aprendre a viure en comunitat sense oblidar la individualitat, compartint experiències que ens fan créixer com a persones.
 • Solidaritat: l’entenem com el fet de concordar amb els altres en la manera de pensar, de sentir i de fer, i la disposició a compartir-ne idees, propòsits i responsabilitats.
 • Estima, respecte i protecció de la natura tot aprofitant els seus recursos sense destruir-la.
 • Estima, respecte i protecció de la cultura del país, tot respectant la cultura individual de cada infant.
 • Autonomia: els infants han d’aprendre a valer-se per si mateixos, amb l’ajut estrictament necessari.
 • Autoestima: conèixer-se i acceptar-se a un mateix, tot adonant-se i acceptant les seves capacitats, la seva imatge positiva i gratificant, i també aprenent a acceptar les capacitats menys desenvolupades o més difícils d’assolir.
 • Cooperació: l’entenem com el treball en grup tot buscant una satisfacció comuna.
 • Escolta activa: és una actitud de l’adult cap a l’infant i la seva família que afavoreix la comunicació, així com la seguretat afectiva i emocional de les criatures.
 • Escola sistèmica: tots formem part d’un sistema i depenem de l’equilibri d’aquest per poder avançar segurs i fer els aprenentatges amb seguretat.
 • Respecta del material: recordem als infants que el material és comú i cal respectar-lo i socialitzar-lo.

Admetem en els altres una manera de pensar, d’obrar, d’ésser diferent a la nostra com un fet positiu

Què volem
 • Entenem l’educació com un procés global i integrador en el desenvolupament de l’infant. Per aquest motiu la nostra metodologia és activa i motivadora on l’infant és el protagonista.  
 • Totes i cadascuna de les situacions viscudes dins l’escola tenen un valor educatiu.
 • Pretenem que els infants gaudeixin d’un vincle afectiu amb les educadores per tal de participar en el seu procés de desenvolupament, respectant les diferències individuals i ajustant l’atenció educativa al moment evolutiu de cada infant.
 • Proposem experiències que puguin compartir amb els seus companys i companyes, en un ambient de respecte i convivència.
 • Volem que els infants adquireixin unes actituds, valors i normes adequades, davant qualsevol fet o situació educativa; que facin uns aprenentatges significatius, utilitzant el descobriment per adquirir nous aprenentatges i facilitant-los-hi l’experiència i els instruments necessaris, tenint en compte sempre les diferències individuals; que observin, explorin i experimentin l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte; que participin activament de les manifestacions culturals, tradicionals i innovadores transgeneracionals a través dels diferents llenguatges: verbal, corporal, musical, plàstic, matemàtic.
 • Volem que els infants assoleixin la seguretat i estabilitat necessària per a una adequada formació, gràcies a l’estreta relació existent entre les famílies i l’escola.
 • Volem que la nostra escola esdevingui un espai agradable on les famílies trobeu el recolzament necessari en l’educació dels vostres infants i us pugueu relacionar amb altres famílies, creant un espai on famílies i infants us trobeu com a casa.

Entenem l’educació com un procés global i integrador en el desenvolupament de l’infant

El PEC (Projecte Educatiu de Centre) de la nostra escola bressol s'està adaptant a la nova normativa de la Generalitat de Catalunya, durant els curs 2013-2014 podeu disposar-ne de tot el seu contingut.